Studio jogi Małgorzaty Madej

Regulamin zajęć w studiu

Każdy uczestnik zajęć w Studio Jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i do przestrzegania go.

Zalecenia dla uczestników zajęć
 • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.
 • Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
 • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
 • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny.
 • W czasie zajęć nie należy pić.
 • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
 • Program zajęć uczestnicy wykonują dokładnie i uważnie zgodnie z instrukcjami podanymi przez nauczyciela.
 • Podczas zajęć nie należy pomagać innym uczestnikom, chyba że na wyraźne polecenie nauczyciela.
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy.
 • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, takie jak wzrost ciśnienia, ból w kręgosłupie lub w stawach, napięcie w oczach lub inne należy niezwłocznie poinformować nauczyciela.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny a także nie stosowanie perfum i dezodorantów o zbyt silnych zapachach.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 15-go roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą nauczyciela po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.
Opłaty za zajęcia
 • W dowolnym dniu miesiąca można kupić karnet 4 tygodniowy, są również możliwe wejścia jednorazowe, w miarę wolnych miejsc na sali.
 • Zajęcia, które zostaną opuszczone przez uczestnika mogą zostać odrobione w czasie ważności tego karnetu.
 • Zajęcia nie odrobione w czasie ważności tego karnetu nie są przenoszone na następny okres, chyba że zostanie to uzgodnione z nauczycielem.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć za inną osobę.
 • Opłat wniesionych za zajęcia nie można przenosić na inne osoby.

Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Każdy nowy uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełnienia formularza na temat stanu zdrowia.